Анатолій ЦЬОСЬ: «Наш Університет має потенціал, щоб стати закладом вищої освіти світового рівня» - «Волинь» — незалежна громадсько–політична газета
Курси НБУ $ 24.72 € 27.21
Анатолій ЦЬОСЬ: «Наш Університет має потенціал, щоб стати закладом вищої освіти світового рівня»

Волинь-нова

Анатолій ЦЬОСЬ: «Наш Університет має потенціал, щоб стати закладом вищої освіти світового рівня»

Програма кандидата на посаду ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Цьося Анатолія Васильовича (на фото)

Я переконаний, що наш Університет має потенціал, аби стати закладом вищої освіти світового рівня. Для цього потрібно виконати два головні завдання: 1) створити стимули та умови для ефективної праці викладачів і навчання студентів; 2) реалізувати всі надані МОН можливості для здобуття і закріплення автономії Університету.

Стратегічна мета — здійснити перехід до моделі Університету кращого світового зразка, який спроможний надавати високоякісні освітні та наукові послуги й забезпечувати підготовку конкурентоспроможного випускника. Тож головні пункти моєї програми такі:

Управління розвитком та відкритість

Підвищити статус Університету, формувати його позитивний імідж як освітнього, наукового й культурного центру, входження до ТОП найкращих університетів України за основними показниками діяльності. Створити передумови для участі Університету у світових рейтингах.

Організувати широку дискусію в структурних підрозділах із залученням громадськості Волині та депутатів різних рівнів щодо повернення назви Університету в такій редакції: «Волинський національний університет імені Лесі Українки». Адже відповідно до європейської традиції назва Університету походить від назви міста або території, де розміщений заклад вищої освіти. Для прикладу: Болонський університет, Оксфордський університет, Університет Сорбона в Парижі, Варшавський університет та інші. З одного боку, це дає можливість ідентифікувати Університет за його географічним розміщенням, а з іншого — здійснювати промоцію регіону в процесі міжнародної співпраці закладу вищої освіти.

Створити передумови для участі Університету у світових рейтингах. 

Створити університетське видавництво, спроможне надавати якісні редакційні та поліграфічні послуги. Це — важливий інструмент просування в суспільстві освітніх ідей, генерованих нашим Університетом. У цьому контексті потрібно взаємодіяти із засобами масової інформації, відновити випуск університетських періодичних електронних та друкованих видань.

Розробити та реалізувати проєкт «Цифрова бібліотека» з урахуванням індивідуальних потреб здобувачів освіти, професорсько–викладацького складу та можливостей для інклюзивного навчання. Ідеться також про залучення міжнародних грантів для технічного оснащення бібліотеки Університету, яка стане головним науково–освітнім осередком для студентів і викладачів, а також усієї громади Волині. Одним із перших кроків буде вступ книгозбірні до Асоціації дослідницьких бібліотек Європи LIBER, що сприятиме активній участі в міжнародних грантових проєктах.

Створити медичний факультет. Забезпечити належні умови для підготовки магістрів за спеціальністю 222 «Медицина». Ліцензувати спеціальність 229 «Громадське здоров’я», започаткувати освітньо–професійні програми «Медична психологія», «Геронтологія», «Косметологія», «Дієтологія».

Відкрити військову кафедру для підготовки офіцерів запасу за освітніми програмами «Військова психологія», «Військовий переклад», «Військова журналістика» та інші.

Привести профорієнтаційну роботу у відповідність до світової практики через повне оновлення сайту Університету, його адаптації до потреб абітурієнта, розширення промоційних матеріалів у засобах масової інформації та соціальних мережах, школах, коледжах, підприємствах, організаціях; проведення відкритих заходів на факультетах для громадськості тощо.

Оновити Наглядову раду із залученням державних діячів, керівників підприємств, провідних учених, митців задля розв’язання стратегічних питань розвитку Університету.

Забезпечувати відкритість у прийнятті рішень через оприлюднення й попереднього обговорення проєктів тих документів, що стосуються розвитку закладу вищої освіти.

Корпоративна культура

Нашому Університетові присвоєно ім’я славетної волинянки Лесі Українки. Отже, провідний вектор діяльності — системні дослідження життя, діяльності та спадщини видатної письменниці, видання повного зібрання її творів та їхніх перекладів мовами світу.

Розвивати традиції Університету, спрямовані на європейську самоідентифікацію, повагу до загальнолюдських та національних цінностей, патріотизм, доброчинність; створити доброзичливу атмосферу та сприятливі умови для творчої реалізації кожного члена колективу.

Сприяти академічній доброчесності та етиці академічних стосунків. Для цього забезпечити дотримання норм законодавства про авторське право, надання достовірної інформації про результати досліджень та власну науково–педагогічну діяльність, самостійне виконання навчальних завдань та наукових досліджень.

Забезпечити дотримання норм законодавства про авторське право, надання достовірної інформації про результати досліджень та власну науково–педагогічну діяльність, самостійне виконання навчальних завдань та наукових досліджень. 

Підтримувати діяльність творчих колективів, розвивати традиції художньої творчості в Університеті. Залучити до розвитку закладу вищої освіти діаспору і зарубіжні та українські культурні фонди, засновниками яких є вихідці з Волині, використовувати вигідне геополітичне розташування Волині як прикордонного регіону.

Пріоритетним є фізичне та психічне здоров’я викладачів і студентів. Тому буде впроваджено комплексну програму заохочення студентів та працівників Університету до ведення здорового способу життя через систематичні заняття фізичними вправами. Налагодити пільгове надання послуг для оздоровлення студентів, співробітників та членів їхніх родин на базі практик табору «Гарт».

Людиноцентризм

Найціннішим в Університеті є людський ресурс — Студент і Викладач. Тому моя програма є студенто — і викладацько–центрованою. Це чітко відображено в такому блоці програми:

Студенти мають стати центром і рушієм розвитку громади Волині. Тому Університет буде сприяти роботі органів студентського самоврядування через активну діяльність Спілки й асоціації студентів; розширенню можливостей для їхнього лідерства і волонтерства у волинській громаді. У стінах Університету студенти братимуть активну участь у розробленні та ухваленні рішень щодо підвищення якості навчального процесу, розв’язання питань стипендіального забезпечення, зарахування на вакантні місця державного замовлення, поселення в гуртожитки.

Розширити мережу спонсорів і меценатів для започаткування стипендій студентам за високі досягнення (навчальні, наукові, творчі, спортивні), що презентують Університет на загальноукраїнському та міжнародному рівнях і сприяють формуванню позитивного іміджу та високого рейтингу.

Дотримуватись чітких та прозорих критеріїв під час підписання контрактів із викладачами. Підписання нових та продовження чинних контрактів не мають прив’язуватися до кількості вступників, натомість ґрунтуватися на відповідності викладача акредитаційним критеріям ЗВО.

Стратегічна мета — здійснити перехід до моделі Університету кращого світового зразка, який спроможний надавати високоякісні освітні та наукові послуги й забезпечувати підготовку конкурентоспроможного випускника.

Розробити програму сталого інвестування викладачів, які забезпечуватимуть досягнення Університетом високих результатів та отримання статусу престижного науково–навчального закладу.

Удосконалити систему рейтингового оцінювання освітніх, наукових та інноваційних досягнень науково–педагогічних працівників Університету. Систематично матеріально заохочувати його працівників відповідно до здобутків у їхній діяльності. Розробити систему стимулювання працівників і студентів за такі показники діяльності, які значно підвищують позиції Університету в національних та світових рейтингах.

Створити студентам і викладачам комфортні внутрішньоаудиторні температурні умови для проведення занять.

Якість освіти

Переорієнтувати стратегію Університету, спрямовану не лише на збільшення кількості студентів, а й на зростання якості їх підготовки, що сприятиме покращенню престижності закладу вищої освіти.

Адаптувати освітньо–професійні програми та їхні навчальні плани з урахуванням світових стандартів для навчання студентів у межах подвійних дипломів. Відкриття нових і розвиток наявних освітніх програм має відбуватися з вивченням міжнародного досвіду й активного діалогу викладачів із державним, громадським і приватними секторами регіону. Приведення навчальних планів до європейських стандартів дасть змогу зменшити аудиторне навчальне навантаження викладачів за рахунок збільшення самостійної роботи студентів, що суголосно Закону України «Про вищу освіту». Зменшення аудиторних годин вивільнить час і сприятиме кращій участі викладачів у науковій і грантовій діяльності.

Ефективна організація самостійної роботи студентів передбачає цілковитий перехід Університету на єдину електронну інформаційну платформу внутрішнього документообігу, звітної документації та організації навчального процесу. Це допоможе адаптувати щонайменше 75 % навчальних програм до дистанційної форми організації навчального процесу. Окрім цього, цей перехід прискорить роботу й звільнить працівників від зайвої паперової бюрократії. Зрештою, цей «екологічний» крок сприятиме захисту навколишнього середовища.

Ефективна організація самостійної роботи студентів передбачає цілковитий перехід Університету на єдину електронну інформаційну платформу внутрішнього документообігу, звітної документації та організації навчального процесу.  

Здійснювати при факультетах координацію працевлаштування студентів за фахом. Їхнє працевлаштування має стати невід’ємним компонентом навчальної діяльності із залученням регіональних, вітчизняних і міжнародних баз практик, запрошених фахівців із відповідної галузі, проведення майстер–класів і воркшопів. Підвищення працевлаштованості студентів Університету також здійснюватиметься через їхнє залучення до виконання грантових і договірних програм.

Започаткувати програму «Запрошений професор». Кожен запрошений професор має виконати не менше 20 — 24 годин академічного навантаження. Налагодити на безоплатній основі запрошення зарубіжних учених, які перебувають в Україні в межах обмінних наукових програм (для прикладу, програми Фулбрайта) відповідно до цілей і перспектив навчально–наукової співпраці.

Наукові дослідження та інновації

Забезпечити розвиток фундаментальних досліджень та прикладних розробок для отримання наукових і науково–технічних результатів, упровадження яких позитивно вплине на інноваційний розвиток соціальної сфери, суспільства, економіки країни, які виконуватимуть науковці Університету за рахунок бюджетного фінансування.

Забезпечити умови для проведення прикладних досліджень, спрямованих на розв’язання проблем регіону (туристична привабливість Луцька, проблеми екології та обміління озера Світязь тощо). Забезпечити участь науково–педагогічних працівників університету в обласних, міських і місцевих програмах.

Започаткувати на території Університетського кампусу проведення щорічного Фестивалю ідей, упродовж якого провідні фахівці закладу презентуватимуть результати своїх науково–прикладних досліджень для громади Луцька і Волині. Цей відкритий для громади захід поступово залучить потенційних абітурієнтів та інвесторів.

Задля підвищення конкурентоспроможності вчених Університету та можливості їхньої інтеграції до європейського та світового науково–дослідницького простору заохочувати збільшення кількості їхніх наукових публікацій у часописах, які індексують міжнародні наукометричні бази Scopus і Web of Science.

Розробити та реалізувати план включення наукових періодичних видань Університету до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science та забезпечити їх фінансову підтримку. 

Розробити та реалізувати план включення наукових періодичних видань Університету до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science та забезпечити їх фінансову підтримку.

Створити сучасні науково–навчальні лабораторії морфології та фізіології людини, кібербезпеки, екології та моніторингу довкілля, робототехніки, здоров’я людини та інших.

Розробити та впровадити в Університеті програми трансферу технологій. Розміщувати матеріали розробок, що захищені патентами або мають перспективи впровадження на сайті Національної мережі трансферу технологій, у Портфелі інноваційної продукції університету та в інших базах даних, спрямованих на пошук замовника.

Сприяти участі працівників Університету у вітчизняних і міжнародних конкурсах. Для цього організувати безоплатні навчальні семінари та методичну підтримку під час написання проєктів Erasmus+, Horizon Europe та ін.

Міжнародна робота та інтернаціоналізація освіти

Переорієнтувати міжнародну співпрацю від декларації про наміри до конкретних заходів і результатів (спільні проєкти, наукові дослідження і публікації, стажування, подвійні дипломи тощо).

Суттєво підвищити кількість викладачів, які мають досвід навчання, стажування або праці в зарубіжних університетах.

Забезпечити закордонне стажування не менше 30 % студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра та магістра.

Забезпечити закордонне стажування не менше 30 % студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра та магістра. 

Інтернаціоналізувати Університет завдяки суттєвому збільшенню іноземних студентів через співпрацю з Українським державним центром міжнародної освіти МОН України. У зв’язку з цим забезпечити викладання англійською мовою дисциплін навчальних предметів у межах відповідних програм підготовки фахівців.

Розвивати співпрацю з провідними міжнародними компаніями для реалізації спільних освітніх і дослідницьких програм, забезпечення навчальним і науковим лабораторним обладнанням.

Стати постійним учасником програми Creative Spark та інших програм Британської Ради для отримання фінансової підтримки освітніх реформ в Університеті.

Фінанси, матеріальна база та безпека

Забезпечити стабільний фінансово–економічний стан Університету, насамперед за рахунок спеціального фонду, а також міжнародних грантів і проєктів. Розширити можливості для диверсифікації джерел фінансування. Забезпечити належне технічне оснащення аудиторій закладу вищої освіти.

Установити конкурентоспроможну та обґрунтовану оплату за навчання студентів.

Здійснити ремонт і переобладнати навчальні приміщення Університету для створення безбар’єрного освітнього середовища та забезпечення інклюзії.

Провести реконструкцію та переоснащення гуртожитків № 2 та № 3.

Провести реконструкцію та переоснащення гуртожитків № 2 та № 3. 

Уточнити проєкт і розпочати будівництво інфраструктури Університету на земельній ділянці, що на вулиці Львівській міста Луцька.

Оснастити всі приміщення Університету сучасною пожежною сигналізацією та засобами пожежогасіння.

Обладнати приміщення й територію Університету системами відеоспостереження.

Забезпечити можливості для роботи в мережі Wi Fi у всіх корпусах і гуртожитках Університету.

Пропозиції щодо уточнення та доповнення програми прошу надсилати на електронну скриньку Tsos.Anatoliy@eenu.edu.ua. 

 

«Своїм вихованцям цитую Володимира Мономаха…»

Бліц-інтерв’ю з професором, доктором наук Анатолієм Цьосем

«Найбільша втіха — наші онуки», — каже Анатолій Цьось.
«Найбільша втіха — наші онуки», — каже Анатолій Цьось.

 

— Нещодавно ЗМІ розповіли, як ректор одного з українських університетів публічно просив вибачення за те, що мав бажання відлупцювати студентку через незручне запитання. А ви як повелися б?

— Я люблю активну, небайдужу і допитливу молодь, яка ставить різні запитання. Маю досвід викладання у польському університеті, там прийнято вільно спілкуватися на заняттях. Не бачу чогось надзвичайного в тому, що професор перепрошує студента, роблю це часто.

— Були під час навчання в Луцькому педінституті улюбленцем викладачів?

— Для хлопця з сільської родини, найстаршого із шести дітей, дуже багато значило звання студента. Вибір мій був усвідомленим, я реалізував свою мрію самотужки. І хоч на першому курсі міг похвалитися хіба що фізичною підготовкою, але згодом зумів надолужити. Головне, що мені подобалося навчатися.

Я часто цитую одне з повчань Володимира Мономаха: «Лінощі ж усьому лихому — матір, що людина вміє —забуває, а чого не вміє, того ніколи не навчиться…» 

— Чи правда, що студенти в усі часи однакові?

— Є багато спільного: молодість, лайдакуватість, коли до сесії далеко. Але в кожного з поколінь — свої виклики, випробування. Мені, наприклад, запам’яталися зі студентських років поїздки з будівельним загоном у Тюмень, там було нелегко, але цікаво. Нинішнім своїм вихованцям раджу поборотися за подвійний диплом, можна поєднувати навчання в нашому університеті зі студіюванням у Польщі. Це —подвійне навантаження, але і шанс розширити кругозір, можливості працевлаштування.

— Ви батько трьох дітей. Від чого намагаєтесь застерегти передусім і їх, і своїх студентів?

— Я часто цитую одне з повчань Володимира Мономаха: «Лінощі ж усьому лихому — матір, що людина вміє —забуває, а чого не вміє, того ніколи не навчиться…» І справді, інфантильність—найбільша біда сьогодення. Вважаю, нема чого нарікати на життя, якщо сам нічого не робиш для його поліпшення.

— Що може викликати у вас сльози на очах?

— Я не належу до дуже «тонкошкірих», але бувають у житті моменти, коли й чоловіки можуть плакати. Наприклад, я не міг стримати сліз, коли побачив доньку у весільному вбранні. Був надзвичайно зворушений, коли народилися онуки. Дуже трепетно ставлюся до них, кажу, що це — золотий фонд життя.

— Ви написали багато наукових праць про роль фізичної культури, а самі зарядку вранці робите?

— Так. Але не звичайну гімнастику, а спеціально розроблений мною комплекс вправ для зміцнення хребта, опорно–рухового апарату. З віком це слабке місце в організмі людини вимагає продуманого оздоровлення. Брак фізичних навантажень намагаємося з дружиною компенсувати на дачі в рідному моєму селі на Старовижівщині. Дісталося у спадок бабусине обійстя. Можна і попрацювати, і по гриби піти, і порибалити. А в Луцьку пропагуємо скандинавську ходьбу в парку.

— І нарешті про найболючіше. Чи сидітимуть і надалі студенти взимку в аудиторіях у «кожухах», коли станете ректором?

— Читайте мою програму, там є пункт про створення належних умов і стимулів для викладачів і студентів.

— Спасибі.

Оксана КРАВЧЕНКО.


Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.